Kategorie Výrobci
Uživatel: Nepřihlášen
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej nářadí, nástrojů, strojů, jejich příslušenství, náhradních dílů a dalších produktů a služeb, které s tím souvisejí.
Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
Návod je zobrazen na produktu, nebo je přiložen v písemné či obrazové formě u každého produktu.
Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Ceníky:

·                    Cenu prodávaného zboží stanoví Prodávající v ceníku.

·                    Ke změně ceny může docházet kdykoliv v průběhu roku dle změn dodavatelů, nebo výrobců.

·                    Ceníky v internetovém obchodě obsahují aktuální ceny s výjimkou případů, kdy výrobce neinformoval Prodávajícího o změně ceny. Vzhledem k tomu, že se jedná o testovací stránky nového e-shopu může dojít i přes kontrolu ceníků k zobrazení chybné ceny, kterou zjistíme až po přijetí Vaší objednávky. Tato skutečnost je důvodem k odstoupení od kupní dsmlouvy, pokud Vám opravená cena nevyhovuje. (děkujeme za pochopení)

Objednávání zboží:

·                    e-mailem objednávky@landsmann.cz

·                    Faxem ( +420495535768 )

·                    Telefonem ( +420495535768, +420603514941 )

·                    Prostřednictvím internetového obchodu.
V případě, že Zákazník zruší objednávku na nestandardní zboží, které není běžně skladem a je objednáno pro tohoto zákazníka, může Prodávající požadovat storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží

Dodání zboží:

·                    Zboží lze vyzvednout osobním odběrem v prodejně prodávajícího v Hradci Králové 4, Pražská 24

·                    Zboží lze dodat na adresu zákazníka poštou na dobírku obchodním nebo profi balíkem.

·                    Výše poštovného, dopravného je při objednávce prostřednictvím internetového obchodu:
U zakázek na dobírku nepřevyšujících hodnotu 500,- bez DPH 149,- bez DPH
U zakázek na dobírku nepřevyšujících hodnotu 5000,- bez DPH 99,- bez DPH
U zakázek nadměrných rozměrů (nad 2m) a nadměrné váhy (nad 30kg) se dopravné řeší individuálně a po dohodě se zákazníkem.

·                    Poštovné je účtováno za každou objednávku, pokud bude objednávka zasílána na několikrát (na žádost odběratele), bude účtováno dopravné ke každé jednotlivé faktuře.

·                    Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí být shodné s obsahem.

Platební podmínky:

·                    Hotově - v kamenném obchodě - vystaví prodávající zákazníkovi daňový doklad splatný ihned v hotovosti na pokladně prodávajícího.

·                    Kartou - v kamenném obchodě - vystaví prodávající zákazníkovi daňový doklad splatný ihned platbou kartou na pokladně prodávajícího.

·                    Převodním příkazem - v kamenném obchodě - vystaví prodávající zákazníkovi daňový doklad splatný do 14 dnů (pouze na základě objednávky, nebo rámcové kupní smlouvy).

·                    Převodním příkazem (zálohová faktura) - v kamenném obchodě - předem na základě zálohového (proforma) daňového dokladu. Daňový doklad splňuje všechny náležitosti, které stanoví zvláštní předpis. Zboží bude dodáno po zaplacení.

·                    Dobírkou – při objednávkách přijatých přez e-shop, fax, e-mail

·                    Státním organizacím a institucím poskytujeme splatnost daňového dokladu 14 dní od data jeho vystavení.

Reklamace:

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy při nákupu přes Internetový obchod:

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na:

·                    poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

·                    dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

·                    dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

·                    dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

·                    dodávku novin, periodik a časopisů

·                    spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy:

·                    V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvy odstoupit pouze na základě dohody prodávajícího a zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout odstoupení od smlouvy.
Podmínkou odstoupení je, že zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je
- nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu,
- jedná se o zboží, které má prodávající standardně skladem.

·                    Zákazník nemůže navrhnout odstoupení od smlouvy, pokud jde o:
- zboží upravené dle jeho přání,
- zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jejichž obal byl porušen,
- noviny, periodika a časopisy.
- spočívajících ve hře nebo loterii.

·                    Vzhledem k tomu, že se jedná o testovací stránky nového e-shopu může dojít i přes kontrolu ceníků k zobrazení chybné ceny, kterou zjistíme až po přijetí Vaší objednávky. Tato skutečnost je důvodem k odstoupení od kupní dsmlouvy, pokud Vám opravená cena nevyhovuje.
(děkujeme za pochopení)

Pozáruční opravy:

·                    Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce od předání opraveného zboží zákazníkovi.

·                    Záruka se vztahuje pouze na závadu, jež byla předmětem opravy.

·                    V případě pozáruční opravy má prodávající právo na zaplacení ceny opravy i na náhradu vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady, i když se později ukáže, že by oprava závady byla nerentabilní nebo závada byla neopravitelná. Cena servisních nákladů činí 250,- Kč za hodinu bez DPH.

Zpracování osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího.

Služby zákazníkům:

Jedná-li se o zboží pro zákazníka důležité, může prodávající zapůjčit jiné zboží na dobu do vyřízení reklamace nebo na dobu do vyřízení pozáruční opravy za těchto podmínek:

·                    V případě pozáruční opravy je za zápůjčku zboží účtován poplatek ve výši 50% z ceny půjčovného daného zboží, který se platí při vrácení zapůjčeného zboží.

·                    Po ukončení servisních úkonů bude od následujícího dne účtováno půjčovné v plné výši.

·                    Zapůjčit lze jen zboží které má prodávající v půjčovně a nemusí se jednat o adekvátní náhradu za reklamovaný nebo opravovaný výrobek,

Rozhodné právo:

·                    Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

·                    Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.

Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, je-li zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu s nářadím a nástroji. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2005.

STABILA

Provozovatel: Landsmann s.r.o., Technická podpora: Tel.: 495 535 768, stabila@landsmann.cz
www.hawera.cz - www.dronco.cz
TOPlist